SKI KOP
dr. Dragiša Mladenović| skikop@yahoo.com | Telefon: +381 63 41 51 61

Ski Kop


Dragiša Mladenović - Ski Škola
Dragiša Mladenović - Instruktor skijanja
Dragiša Mladenović

SKI KOP<

Obuka i usavršavanje skijanja

- Osnovne tehnike
- Napredne tehnike
- Tehnike vožnje po dubokom snegu
- Ski safari (upoznavanje Kopaonika na skijama kroz nezaboravnu avanturu)
- Snowboard

Vidovi nastave:

- Dečiji program
- Grupna nastava
- Pordična nastava
- Individualna nastava

Iznajmljivanje SKI - opreme

- Besplatni stručni saveti pri izboru ski opreme
- Besplatne informacije: o stanju staza, snega, puteva i smeštaja.

Metodski principi Ski Škole

U procesu učenja osnovne tehnike skijanja najosetljiviji deo predstavlja početna faza (prvi kontakt sa snegom na skijama)

Osnovno polazište u radu sa početnicima je balans u skladu sa motoričkim sposobnostima.

Jedan o preduslova prevazilaženja eventualnog straha od prvog kontakta sa skijama jeste da se početni koraci odvijaju na ravnom terenu i da prvi spust bude izveden na blagoj padini sa ravnim istekom (završetak nagiba) i pri maloj brzini kretanja.

Dosledna primena metodskog postupka prema osnovnim metodskim principima:

- od lakšeg ka težem,

- od poznatog ka nepoznatom,

- od sporijeg ka bržem.

Dosledna primena pedagoško didaktičkih principa obuke kao što su principi:

- postupnosti,

- očiglednosti,

- sistematičnosti,

- raznovrsnosti,

- zabave i razonode.

Prednosti grupne nastave u odnosu na individalnu kod dece u školi skijanja

- Grupni vid nastave u školi skijanja, po svom obliku i sadržaju, organizovan je tako da podstakne dečiju aktivnost, da dete kroz igru savlada elemente tehnike skijanja, a pri tom i zadovolji svoje potrebe za socijalnim kontaktima. Rad sa decom ovog uzrasta, odvija se na njima zabavan i interesantan način tako da im predstavlja zadovoljstvo.

- Grupa dece istog uzrasta u nastavi skijanja, pruža svojevrstan doprinos u procesu socijalizacije. Ona doprinosi razvijanju društvenosti kod dece, usvajanju novih socijalnih stavova, izbegavanju ekscentričnog ponašanja i podsticanju lične samostalnosti.

- Da bi dete moglo da uskladi svoje aktivnosti sa aktivnostima druge dece, mora da prilagođava svoje predstave o cilju, koje su tipične za usamljenu igru, zamislima i aktivnostima druge dece i da se na osnovu aktivnosti druge dece opet snađe u novim okolnostima. U grupnoj nastavi skijanja razvijaju se i socijalna osećanja: simpatije, naklonost, požrtvovanost, solidarnost, obazrivost i sl.

- Osnovni pristup detetu mora biti kroz igru i to u najširem smislu te reči, iako igra pri obuci skijanja postaje manje slobodna, a ponašanje kontrolisano, podređeno određenim ciljevima, pravilima, vremenskim i prostornim određenjima.

- Struktuiranost igre učesnicima pruža mogućnost da ponavljaju situacije koje im pružaju zadovoljstvo i na taj način usavršavaju elemente tehnike skijanja. Takvim je pristupom, dete kroz igru i takmičenje sa drugom decom i samim sobom, motivisano i spremno za susret sa različitim skijaškim zadacima.

prednost grupnog vida nastave u odnosu na individualni, u radu sa decom, ogleda se u sledećem:
- pogodniji su uslovi za razvijanje takmičarskog duha, kroz razna takmičenja i međusobna nadmetanja - ko će brže, bolje, lepše i sl.
- pogodniji su uslovi da se nastava organizuje kroz igru i takmičenja,
- demonstratori mogu biti i sama deca, što pruža mogućnost da uče gledajući jedni od drugih - što je demonstrator mlađi po uzrastu, efekat je veći,
- mogućnost da svako dete čuje više puta objašnjenje - dok se objašnjava drugom,
- Između dva zadatka ima dovoljno vremena za odmor i koncentraciju na novi zadatak - naročito važno za početne “pešačke“ časove, pre nego što se počne koristiti sistem žičara i liftova,
- mogućnost da pri vožnji u koloni, polaznici budu poređani naizmenično, tako što će iza dece, koja su bolje usvojila tehniku skijanja, voziti deca koja su slabije usvojila, i na taj način učiti, gledajući polaznika ispred sebe.

Iako se radi o grupnom vidu nastave, pri obuci se vodi računa o individualnosti svakog polaznika ponaosob koja dolazi do izražaja u konkretnim situacijama.

Specifičnosti u radu sa decom u školi skijanja:
- nastava је оrganizovana kroz igru i animaciju, tako da  polaznicima škole bude interesantna, zabavna i predstavlja zadovoljstvo (savladavanje različitih zadataka nadmetanja, npr. provlačenje kroz ,,tunele“ od štapova, skokovi da se dohvati balon, ko će brže, lepše i sl.)
- težinа zadatka је prilagoђеna specifičnostima, potrebama i sposobnostima svih polaznika u skladu sa njihovim razvojem (da svi polaznici mogu uspešno da izvrše zadatak)
- prilikom verbalnih objašnjenja koriste se samo razumljivi termini
- objašnjenja su kratka, jasna i precizna (zbog smanjenog trajanja pažnje i koncentracije)
- uz pojmove ,,levo“ i ,,desno“, prema potrebi koriste se i vizuelni orjentiri, koji su dovoljno veliki, da bi bili jasno uočljivi (npr.  šuma - hotel, jelka, žičara i sl.)
- markeri na poligonu koji se zaobilaze su deci dobro poznati „junaci“ iz sveta crtanih filmova, bajki, stripova ili igranih filmova
Faktori koji jačaju dečje samopouzdanje i učvršćuju motive za dalje učešće u obuci skijanja su: uspešnost izvršavanja zadataka, takmičenja i nagrade za uspešno izvršen zadatak ili trud, pohvale i dr.


Uz dobru demonstraciju i racionalno koncipiranu tehniku u procesu obuke skijanja, skijanje veoma brzo postaje uživanje i zadovoljstvo.Instruktor Skijanja


Ski instruktor Kopaonik
Dragiša Mladenović - Instruktor skijanja Kopaonik
Dragiša Mladenović Kopaonik